Algorithm (อัลกอริทึม)


credit:David J. Malan

Algorithmหมายถึง การลำดับของการทำงาน คือการผ่านกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากข้อมูลที่ได้มา ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า:

Responsive image

สิ่งที่การลำดับของการทำงาน (Algorithm)จะต้องมี:

  1. การนำเข้าข้อมูล
  2. การแสดงผล
  3. ไม่ควรคลุมเครือ ทุกขั้นตอนใน อัลกอริทึม (Algorithm) ต้องชัดเจนไม่ควรมีหลายความหมาย


ประเภทของอัลกอริทึม (Algorithm):

  1. รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด : Pseudocode (Plain English)
  2. ผังงาน :Flowchart (Graphical Tools)

สัญลักษณ์และ ลำดับของการดำเนินการ (Symbol &Order of Execution)

หมายเหตุ: หากตัวดำเนินการซ้ายและขวามีความสำคัญเท่ากัน ให้พิจารณาทางซ้ายก่อน


การเลือก (Selection)

เปรียบเทียบทางเลือกที่ตรงข้ามกัน:

สัญลักษณ์ (Symbol)

ตรงข้ามกับ (Is Opposite to)
>  มากกว่า (greater than) <=  น้อยกว่าหรือเท่ากับ (less than or equal to)
<  น้อยกว่า (less than) >=  มากกว่าหรือเท่ากับ (greater than or equal to)
=  เท่ากับ (equal to) <>  ไม่เท่ากับ (not equal to)


ตัวอย่างอัลกอริทึม (Example of Algorithm)

ปัญหาที่ 1: หาพื้นที่วงกลมจากรัศมี. อัลกอริทึม (Algorithm):

นำข้อมูลเข้า (Inputs to the algorithm):
รัศมีวงกลม (Radius r of the Circle).
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected output):
พื้นที่วงกลม (Area of the Circle)

Step1: Read\input the Radius r of the Circle
Step2: Area PI*r*r // calculation of area
Step3: Print Area

 

 

ปัญหาที่ 2:เขียนอัลกอริทึมในการอ่านตัวเลขสองและหาผลรวม อัลกอริทึม (Algorithm):

นำข้อมูลเข้า (Inputs to the algorithm):
ตัวเลขตัวแรก (First num1).
ตัวเลขตัวที่สอง (Second num2).
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected output):
ผลรวมของตัวเลขทั้งสอง (Sum of the two numbers).

Step1: Start
Step2: Read\input the first num1.
Step3: Read\input the second num2.
Step4: Sum num1+num2 // calculation of sum
Step5: Print Sum
Step6: Stop

 

 

ปัญหาที่ 3:แปลงองศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) เป็นองศาเซลเซียส (Celsius) อัลกอริทึม (Algorithm):

นำข้อมูลเข้า (Inputs to the algorithm):
อุณหภูมิในองศาฟาเรนไฮต์ (Temperature in Fahrenheit)
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected output):
อุณหภูมิในองศาเซลเซียส (Temperature in Celsius)

Step1: Start
Step 2: Read Temperature in Fahrenheit F
Step 3: C 5/9*(F32)
Step 4: Print Temperature in Celsius: C
Step5: Stop