เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Networks)

Responsive image

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเรียกว่าเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์ : server) เป็นศูนย์กลางที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าหรือเวิร์กสเตชันเรียกว่า เครื่องลูกข่าย (ไคลเอนต์ : clients) เชื่อมต่อกันเครื่องลูกข่ายเรียกใช้โปรแกรมและเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่าย เซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์ : server)

เซิร์ฟเวอร์แบ่งเป็นหลายประเภทต่อไปนี้

เครื่องลูกข่าย (Client) : เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการจากเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client) จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า เครื่องแม่ข่าย (Server)
เครื่องแม่ข่าย (Server) : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ให้บริการไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Networks)

ข้อดี (Advantages) ข้อเสีย (Disadvantages)
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสถานที่กลาง ต้องการผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์เครือข่ายที่มีการควบคุมจากส่วนกลาง เครื่องแม่ข่าย (Server) มีราคาแพง
การสำรองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายถูกควบคุมจากส่วนกลาง ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบเครือข่าย
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งมีการควบคุมจากส่วนกลาง หากในหลายส่วนเกิดการล้มเหลวระบบสามารถล่มได้