วิธีการสื่อสาร (Communication Method)


วิธีการสื่อสารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีด้วยกัน คือLocalกับ Remote
Responsive image

ในอดีต

ปัจจุบัน

  • การพูด
  • การแสดงท่าทาง
  • เอกสาร
  • สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

ในอดีต

ปัจจุบัน

  • การส่งจดหมายทางไปรษณีย์
  • โทรศัพท์
  • โทรทัศน์

 

  • การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล
  • โทรศัพท์ไร้สาย หรือ วิดีโอโฟน
  • วิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์

 

และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้