ตารางเปรียบเทียบ :เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ และ เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

(Comparing Client/Server and Peer-to-Peer Networks)

Peer-to-Peer Networks VS Client/Server Networks

Peer-to-Peer Networks Client/Server Networks
ติดตั้งง่าย ติดตั้งยาก
ราคาในการติดตั้งไม่แพง ราคาในการติดตั้งแพงกว่า
สามารถดำเนินการได้หลายระบบปฏิบัติการ(OS) เครื่องลูกข่าย (Client) ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS)อะไรก็ได้ แต่เครื่องแม่ข่าย (Server) ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) เฉพาะ
ลงโปรแกรมที่จะใช้นาน เพราะต้องลงที่ละเครื่อง ใช้เวลากับการจัดการหรือลงโปรแกรมน้อยเพราะส่วนใหญ่จะลงและจัดการที่เครื่องแม่ข่าย (Server)
ระบบรักษาความปลอดภัยต่ำมากหรือไม่มีเลย ซึ่งติดตั้งยากแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ(OS) ที่ใช้ มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยการควบคุมดูแลจากเครื่องแม่ข่าย (Server)ที่จะลบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ
เหมาะกับระบบเครือข่ายที่มีไม่เกิน 10 เครื่อง ไม่มีการจำกัดจำนวนคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
ไม่ต้องการเครื่องแม่ข่าย (Server) ต้องการเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่รันบนระบบปฏิบัติการ(OS) ของสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server)
ต้องการทักษะระดับกลางในการบริหารจัดการเครือข่าย ความต้องการผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีทักษะด้าน IT ในระดับสูงที่จะดูแลระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์