ข้อมูลและสัญญาณ


ข้อพึงพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่งของการสื่อสารใน Physical Layer ได้แก่การส่งผ่านข้อมูลระหว่างจุดเชื่อมต่อในเครือข่าย (Network Connections) ในรูปของพลังงานทางกายภาพผ่านทางตัวกลางส่งผ่าน (Transmission Medium) ในหลายๆกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์พลังงานดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Signal)

ทำไมจะต้องส่งผ่านข้อมูลด้วยสัญญาณไฟฟ้า?

Analog data: ข้อมูลแบบต่อเนื่อง , ยกตัวอย่างเช่น , เสียงจะมีค่าของมันตลอดเวลา นาฬิกาอนาล็อกจะมีค่าของมันตลอดเวลา 
Digital data: ข้อมูลแบบไม่ต่อนื่อง.  ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกาดิจิตอล. รูปดิจิตอล
Responsive image


Analog signal (สัญญาณอนาล็อก) : เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (sine wave) เป็นสัญญาณที่มีระดับ (Levels) ของความเข้มที่เป็นไปได้เป็นจำนวนอนันต์ตลอดช่วงเวลาที่พิจารณา
Responsive image


Digital signals (สัญญาณดิจิตอล) : เป็นสัญญาณที่มีระดับของความเข้มเป็นค่าคงที่จำนวนจำกัด (เป็นจำนวนที่นับได้)ค่าของสัญญาณมักจะมี 2 ค่าเพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ 0 และ 1 เป็นต้น
Responsive image


Periodic and Non-Periodic (or  Aperiodic) Signals(สัญญาณซ้ำคาบและไม่ซ้ำคาบ)

ทั้งสัญญาณดิจิตอลและสัญญาณอนาล็อกยังสามารถจำแนกออกได้เป็นแบบซ้ำคาบ (Periodic Signals) และไม่ซ้ำคาบ (Non-Periodic or  Aperiodic Signals) กล่าวคือ

Periodic Signal(สัญญาณซ้ำคาบ) คือสัญญาณที่มีรูปแบบ (Pattern) หนึ่งภายในช่วงเวลาหรือคาบ (Period) ที่จำกัด (สามารถวัดได้) โดยรูปแบบดังกล่าวปรากฏซ้ำด้วยคาบที่เท่าๆกันตลอดช่วงที่พิจารณา และเรียกการวนครบรูปแบบหนึ่งครั้งของสัญญาณดังกล่าวว่ารอบ (Cycle) (ใช้มากที่สุดสำหรับสัญญาณอนาล็อก)

Aperiodic Signal หรือ  Non-periodic(สัญญาณไม่ซ้ำคาบ) ได้แก่สัญญาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถระบุรูปแบบที่แน่นอนหรือระบุรอบการปรากฏซ้ำของสัญญาณได้ตลอดช่วงที่พิจารณา