การส่งผ่านข้อมูล (Data Transmission)

ความหมายของ Data Transmission

การส่งข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างเครื่องส่งสัญญาณ (ผู้ส่ง) และผู้รับ บนตัวกลางการสื่อสาร

การถ่ายโอนข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นโดยผ่านตัวกลาง เช่น Coaxial cable (สายโคแอคเชียล), Fiber optics (สายใยแก้วนำแสง) ฯลฯ

ความสำเร็จในการส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับสองปัจจัย คือ คุณภาพของสัญญาณและตัวกลางการสื่อสารที่ส่ง

การส่งผ่านข้อมูลอะนาล็อค (Analog Transmission)

การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล (Digital  Transmission)

ข้อดีของการส่งผ่านดิจิตอล: เหตุผลของเลือกที่ส่งผ่านดิจิตอล