ข้อเสียของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Disadvantages of Networking)

  1. การพังหรือการสูญเสียทรัพยากร (Breakdowns and Possible Loss of Resources)

  2. หนึ่งในข้อเสียที่สำคัญของเครือข่ายคือปัญหาของเซิร์ฟเวอร์(Server) ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายนับเป็นมูลค่ามหาศาลต่อปี ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์(Server) ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่ร้ายแรงดังกล่าวสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือปัญหาการสูญเสียข้อมูลที่สำคัญของเซิร์ฟเวอร์(Server)
  3. ราคาแพง (Expensive to Build)

  4. การสร้างระบบเครือข่ายเป็นสิ่งจำเป็นของทั้งบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ สายสื่อสารและอุปกรณ์ที่จะซื้อหรือซ่อมบำรุงมีราคาสูง
  5. ภัยคุกคาม (Security Threats)

  6. ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเป็นปัญหาสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่เสมอมีแฮกเกอร์ (hackers) ที่พยายามที่จะขโมยข้อมูลที่มีค่าของบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ของตัวเองดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น เพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่างๆ
  7. ปัญหาแบนด์วิดธ์ (Bandwidth Issues)

  8. ในระบบเครือข่ายมีการใช้แบนด์วิดธ์ (Bandwidth:ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล)มากกว่าระบบอื่นด้วยเหตุนี้จึงอาจเกิดความยากลำบากและเป็นข้อเสียของระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันผู้ใช้ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลและไม่สามารถอยู่ได้โดยขาดระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต ดังนั้นวิศวกรต้องหาทางเลือกและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง