ระบบการสื่อสารข้อมูลที่จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังต่อไปนี้


  1. การส่งมอบ หมายถึง ระบบต้องมีการส่งมอบข้อมูลให้ถึงปลายทางที่ถูกต้อง ข้อมูลจะต้องถูกรับได้จากอุปกรณ์หรือผู้ใช้ตามที่ตั้งใจไว้ “ถูกที่” ตัวอย่างเช่น พนักงานส่งพิซซ่าต้องจัดส่งพิซซ่าให้กับลูกค้าที่โทรศัพท์มาสั่งได้ถูกที่
  2. ความถูกต้องแน่นอน หมายถึง ระบบจะต้องมีการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง “ถูกต้อง” ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าได้รับพิซซ่าที่สั่งต้องได้รับพิซซ่าชนิดที่ได้สั่งไปและมีจำนวนชิ้นครบถ้วน
  3. ลำดับ หมายถึง ระบบต้องส่งมอบข้อมูลตามเวลา ตามลำดับก่อนหลัง “ถูกเวลา” เช่น ลูกค้าต้องได้รับพิซซ่าภายในเวลา 30 นาที หลังจากที่โทรศัพท์สั่งแล้ว
  4. เวลา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเวลาการมาถึงของแพ็คเก็ต คือเวลาที่มาถึงเร็วบ้าง ช้าบ้าง ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อคุณภาพผลลัพธ์ที่ได้ “ถูกจังหวะ”