Frequency (ความถี่)

Note:   ความถี่และคาบมีความผกผันซึ่งกันและกัน 
ถ้าสัญญาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่มีค่าเป็น 0 (DC – Direct Current)
ถ้าสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดความถี่มีค่าเป็นอนันต์ (Infinity)

Period and Frequency (คาบและความถี่)

Responsive image
Responsive image
เปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล

ภาพ: การเปลี่ยนแปลงความถี่ หน่วยของ Period & Frequency (คาบและความถี่)
Responsive image