โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม (Hybrid Topology)

Responsive image

เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อผสมโครงสร้างเครือข่ายมากกว่า1 โครงสร้างเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายแบบผสม (Hybrid Topology)

อินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเครือข่ายแบบผสม (Hybrid Topology)


ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างเครือข่ายแบบตาข่าย (Advantages and Disadvantages of Hybrid Topology)
ข้อดี (Advantages) ข้อเสีย (Disadvantages)
  • เชื่อถือได้
  • เพิ่มลดขนาดง่าย
  • มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีประสิทธิภาพ
  • การออกแบบมีความซับซ้อน
  • ค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ฮับสูง
  • โครงสร้างพื้นฐานราคาแพง เป็นโครงสร้างไฮบริดที่มักจะมีขนาดใหญ่จึงต้องการสาย, ระบบทำความเย็น