ตัวอย่างพร้อมภาพประกอบ (Illustrations through examples)

1. อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flow chart)ในการอ่านชื่อและแสดงชื่อ

Algorithm Flow Chart Flow Chart
Step 1 : Start
Step 2 : Read input name
Step 3 : Print name
Step 4 : Stop
Responsive image

2. อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flow chart)ในการใส่ค่าตัวเลข 2 ค่า

Algorithm Flow Chart Flow Chart
Step 1 : Start
Step 2 : Input first number A
Step 3 : Input second number B
Step 4 : Add the two numbers and store it in total
Step 5 : Print Total
Step 6 : Stop
Responsive image

3. อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flow chart)ในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม (square).

Algorithm Flow Chart Flow Chart
Step 1 : Start
Step 2 : Read value for a (side)
Step 3 : [Compute] Area = A * A
Step 4 : Output Area
Step 5 : Stop
Responsive image

4. อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flow chart)ในการหาค่าเฉลี่ย (average)ของตัวเลข 3 ตัว

Algorithm Flow Chart Flow Chart
Step 1 : Start
Step 2 : Enter Three Numbers A, Band C
Step 3 : Compute Average = (A+B+C)/3
Step 4 : Print Average
Step 5 : Stop
Responsive image

5. อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flow chart)ในการหาค่าที่มากที่สุดจากตัวเลข 2 ตัว

Algorithm Flow Chart Flow Chart
Step1: Start
Step 2: Enter two numbers A and B
Step 3: Check if A is greater than B if yes go to Step 4 else go to Step 5
Step 4: Print A is greater than B
Step 5: Check if B is greater than A if yes go to Step 6 else go to Step 7
Step 6: Print B is greater than A
Step 7: Print A is equal to B
Step 8: Stop
Responsive image

6. อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flow chart)ในการหาค่า factorial ของตัวเลข

Algorithm Flow Chart

Flow Chart

Step 1: Start
Step 2: Read N
Step 3: [Initialize all counters] Set FACT= 1, i = 1
Step 4: Compute Fact = Fact * I Increment i
Step 5: Check if i< = N if true repeat step 4 if false go to step 6
Step 6: Print fact
Step 7: Stop
Responsive image

7. คำนวณและแสดงค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 3 ตัว คือ 5, 10, และ 15.

Algorithm Flow Chart Flow Chart
Step 1: Start
Step 2: num1 = 5
Step 3: num2 = 10
Step 4:  num3 = 15
Step 5: sum = num1 + num2 + num3
Step61: average = sum/3.0
Step 7: print average
Step 8: Stop
Responsive image