Learning Schedule

เนื้อหา เวลา
ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 1 คาบเรียน (50 นาที)
การสื่อสารข้อมูล 1 คาบเรียน (50 นาที)
ข้อมูลและสัญญาณ 2 คาบเรียน (100 นาที)
การส่งผ่านข้อมูล 2 คาบเรียน (100 นาที)
ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล 2 คาบเรียน (100 นาที)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 คาบเรียน (100 นาที)
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 คาบเรียน (100 นาที)
หลักการและวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คาบเรียน (100 นาที)
การเขียน อัลกอริทึม (Algorithm) และผังงาน (Flowchart) 3 คาบเรียน (150 นาที)
ทดสอบหลังเรียน 1 คาบเรียน (50 นาที)