รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Line configuration)

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (line configuration)หมายถึง การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ตั้งแต่ 2 หรือมากกว่า ทั้งนี้คำว่า line configuration หมายถึงจุดเชื่อมต่อด้วย

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (line configuration) เป็นเส้นทางการสื่อสารทางกายภาพที่ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งหรือมากกว่า  สำหรับการสื่อสาร2 อุปกรณ์ต้องเชื่อมต่อกันในเส้นทาง รูปแบบ และเวลาเดียวกัน


สามารถจำแนกออกได้ 2 รูปแบบการเชื่อมต่อคือ
  1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)
  2. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint)