เครือข่ายระดับเมือง : Metropolitan Area Network (MAN)

Responsive image