อุปกรณ์เครือข่าย (Networking Devices)


อุปกรณ์เครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นเข้าด้วยกันดังนั้นอุปกรณ์จึงสามารถแบ่งปันไฟล์ ทรัพยากรเช่น เครื่อมพิมพ์ เครื่องแฟกต์ เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่พบมากที่สุดของอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โดยโดยทั่วไปเช่นฮับ (Hub), เราท์เตอร์(Router), สายเคเบิ้ล (Cable) or เทคโนโลยีไร้สาย (Radio Technology), การ์ดเครือข่าย (Network Cards), และหากการเข้าถึงออนไลน์จะต้องการHigh-speed modem.

เปรียบเทียบการทำงานในชั้น Network layer ของ Switch Router Hub Bridge Repeater

 

Hub

Bridge

Switch

Router

Wireless Access Point

Repeater

Network Layer 1 (Physical) 2 (Data) 2 (Data) or
3 (Network)
3 (Network) 1 (Physical) or
2 (Data)
1 (Physical) ,
2 (Data) or
3 (Network)


Credit :PieterExplainsTech

1. ฮับ (Hub)

ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันในระบบเครือข่ายแลน (Lan)  ในการทำงานทั่วไปของฮับ ฮับจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในโครงสร้างเครือข่ายแบบดาว (star network) หรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเครือข่ายแบบผสม (hybrid network)ซึ่งฮับจะมีสายเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับฮับ (Hub)


Diagram Image
Responsive image Responsive image

เปรียบเทียบและคุณสมบัติ (Properties) ของ Hub


2. สวิตซ์ (Switch)

สวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย เช่นเดียวกับฮับ แต่สวิตซ์ฉลาดกว่า สวิตซ์สามารถหาเส้นทางที่เหมาะสมให้กับแพ็คเก็ตข้อมูล มีสามารถรับส่งข้อมูลที่สูงกว่าฮับ การรับส่งข้อมูลผ่านสวิตซ์จะสามารถทำงานได้พร้อมๆ กันกับหลายๆ อุปกรณ์เรียกว่าแทบไม่ต้องรอให้มีการรับส่งข้อมูลเสร็จก่อนเลยและแน่นอนการทำงานของสวิตซ์จะทำงานได้เร็วกว่าฮับมาก


Diagram Responsive image
Image Responsive image

สวิทช์การทำงานทั้งในชั้นกายภาพและชั้นเชื่อมโยงข้อมูลของOSI Model.

เปรียบเทียบและคุณสมบัติ (Properties)ของ สวิตซ์ (Switch)3. Bridges

บริดจ์เป็นการเชื่อมต่อ 2 เครือข่ายเข้าด้วยกัน มีลักษณะการทำงานคล้ายกับรีพีทเตอร์ (repeaters) โดยบริดจ์เป็นสิ่งที่ใช้แก้ไขปัญหาในเรื่องสัญญาณที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายมากเกินไปได้โดยจะจัดแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อยหรือ Network Segment และจะทำการกลั่นกรองสัญญาณเท่าที่จำเป็นเพื่อส่งให้กับเครือข่ายย่อยที่ถูกต้องได้ ทำให้สัญญาณไม่มารบกวนกันหรือมีสัญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องมาในเครือข่ายย่อย โดยไม่จำเป็น แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีความจำเป็นต้องการสื่อสารกันข้ามเครือข่ายเป็นจำนวนมากแล้ว อุปกรณ์ Bridge ก็อาจกลายเป็นเสมือนคอขวดที่ทำให้เครือ่ข่าย มีการทำงานช้าลงได้


Diagram Responsive image
Image Responsive image

บริดจ์สามารถเชื่อมต่อเครื่อข่ายที่มีความเร็วต่างกัน, โครงสร้างเครือข่ายต่างกันและโปรโตคอลที่ต่างกันได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Ethernet segment เข้ากับ Token Ring segment ได้ เพราะว่ามาตรฐานเครือข่ายต่างกัน. บริดจ์ทำงานทั้งในชั้น Physical Layer และ MAC sub-layer ในชั้น Data Link.


เปรียบเทียบและคุณสมบัติ (Properties) ของบริดจ์ (Bridge)


4. เราท์เตอร์ (Router)


credit: jmerilo

เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เครือข่ายที่มีขนาดหรือมาตรฐานในการส่งข้อมูลต่างกัน สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ หน้าที่หลักของ Router คือการหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุด และเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น ทั้งนี้ Router สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายที่ใช้สื่อสัญญาณหลายแบบแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็น Ethernet, Token Rink หรือ FDDI


Diagram Image
Responsive image Responsive image

เปรียบเทียบและคุณสมบัติ (Properties)ของ เราท์เตอร์ (Router)


5. เกตเวย์ (Gateways)


Diagram Image
Responsive image Responsive image

Gateway จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถมากที่สุดคือสามารถเครือข่ายต่างชนิดกันเข้า ด้วยกันโดยสามารถเชื่อมต่อ LAN ที่มีหลายๆโปรโตคอลเข้าด้วยกันได้ และยังสามารถใช้สายส่งที่ต่างชนิดกัน ตัว gateway จะสามารถสร้างตาราง ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหนอยู่ภายใต้ gateway ตัวใดและจะสามารถปรับปรุงข้อมูลตามเวลาที่ตั้งเอาไว้6. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (NICs :Network Interface Card)

การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือเรียกว่าการ์ด LAN เป็นการ์ดสำหรับต่อเครื่องพีซี เข้ากับสายเคเบิล ดังนั้นจึงต้องมีพอร์ตสำหรับเสียบสายแบบใดแบบหนึ่งที่จะใช้ หรืออาจมีพอร์ตสำหรับสายหลายแบบก็ได้ เช่น มีพอร์ตสำหรับสายโคแอกเชียล และสำหรับสายคู่ตีเกลียว แต่สำหรับการ์ดรุ่นใหม่ๆ มักจะเหลือแต่พอร์ตสำหรับสายคู่ตีเกลียวเพราะปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังมีการ์ดที่ทำมาสำหรับใช้ต่อกับสายใยแก้วนำแสงซึ่งมักจะมีราคาแพงและใช้เฉพาะบางงาน


Wireless Lan card Network card
Responsive image Responsive image

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะต้องมีไดรเวอร์การ์ดแลน


7. แอคเซสพอยต์ไร้สาย (WAPs :Wireless Access Point)credit : EnGenius Technologies

แอคเซสพอยต์ไร้สาย (Wireless Access Point) หรือ WAP หรือเรียกสั้นๆว่า AP คือ อุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสายได้โดยการใช้เทคโนโลยีของแลนไร้สาย หรือ มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง. AP มักจะเชื่อมต่อกับเราต์เตอร์ด้วยสายเคเบิล (ผ่านเครือข่ายแบบมีสาย) ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ แยกต่างหาก หรือเป็นส่วนหนึ่งของเราต์เตอร์นั้นResponsive image
Responsive image

เปรียบเทียบและคุณสมบัติ (Properties)ของ Wireless access point8. รีพีตเตอร์ (Repeater)

รีพีตเตอร์ เป็นเครื่องทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่งสัญญาณข้อมูลในระยะทางไกลๆสำหรับสัญญาณอะนาล็อกจะต้องมีการขยายสัญญาณข้อมูลที่เริ่มเบาบางลงเนื่องจากระยะทางและสำหรับสัญญาณดิจิตัลก็จะต้องมีการทบทวนสัญญาณเพื่อป้องกันการขาดหายของสัญญาณเนื่องจากการส่งระยะทางไกลๆเช่นกันรีพีตเตอร์จะทำงานอยู่ในชั้น Physical


Diagram Image
Responsive image Responsive image


9. โมเด็ม (Modem)

Diagram Image

Responsive image

Responsive image

 

โมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สื่อสารบนสายโทรศัพท์ได้ คำว่าโมเด็มมาจาก Modulate and Demodulate เพราะว่ามาตรฐานการสื่อสารบนสายโทรศัพท์ใช้สัญญาณอะนาล็อคและคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณดิจิตอล ขั้นตอนการมอดูเลชั่น (modulation) สัญญาณอะนาล็อคจะถูกส่งผ่านตัวกลางคือคู่สายโทรศัพท์ และในส่วนปลายทาง ก็จะทำการแปลงสัญญาณอะนาล็อคนั้นกลับเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกครั้ง ซึ่งเรียกว่าการดีมอดูเลชั่น (demodulation)

โมเด็มสามารถเป็นได้ทั้งโมเด็มภายนอกและโมเด็มภายใน มาตรฐานในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และโมเด็มที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ มาตรฐาน RS-232 ส่วนการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และมี RJ11 เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์