โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network Topology)เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปแบบของโทโปโลยี ของเครือข่าย มีดังต่อไปนี้
  1. Bus: เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยสายเคเบิ้ลยาว ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ
  2. Ring: เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยสายเคเบิ้ลยาว เชื่อมต่อกันเป็นวงกลม ทั้งในลักษณะวงแหวนเดี่ยว(Ring)และวงแหวนคู่ (Dual Ring)
  3. Star: เป็นเครือข่ายที่กระจายจากส่วนกลางโดย ฮับหรือสวิตซ์
  4. Mesh: ในเครือข่ายนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบซับซ้อนหลายเส้นทางไปยังโหนดในเครือข่าย
  5. Hybrid: ผสมผสานหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน