Periodic and Aperiodic (Non-Periodic) Signals (สัญญาณซ้ำคาบและไม่ซ้ำคาบ)

Responsive image

Periodic Signal(สัญญาณซ้ำคาบ) คือสัญญาณที่มีรูปแบบ (Pattern) หนึ่งภายในช่วงเวลาหรือคาบ (Period) ที่จำกัด (สามารถวัดได้) โดยรูปแบบดังกล่าวปรากฏซ้ำด้วยคาบที่เท่าๆกันตลอดช่วงที่พิจารณา และเรียกการวนครบรูปแบบหนึ่งครั้งของสัญญาณดังกล่าวว่ารอบ (Cycle) (ใช้มากที่สุดสำหรับสัญญาณอนาล็อก)

Aperiodic Signal หรือ Non-periodicSignal(สัญญาณไม่ซ้ำคาบ) ได้แก่สัญญาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถระบุรูปแบบที่แน่นอนหรือระบุรอบการปรากฏซ้ำของสัญญาณได้ตลอดช่วงที่พิจารณา

ในแง่ของการสื่อสารข้อมูลแล้วสัญญาณที่มีการใช้งานบ่อยเนื่องจากสามารถบรรจุข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่สัญญาณอนาล็อกแบบซ้ำคาบ (Periodic Analog Signal) และสัญญาณดิจิตอลแบบไม่ซ้ำคาบ (Aperiodic Digital Signal)

Periodic Analog Signal (สัญญาณอนาล็อกแบบซ้ำคาบ)
Periodic analog signals (สัญญาณอนาล็อกแบบซ้ำคาบ) สามารถจัดเป็น คลื่น sine wave หนึ่งมีความถี่เดียว หรือ คลื่นซับซ้อนประกอบด้วยหลายความถี่ (composite)
A Simple Periodic Signal สัญญาณอย่างง่าย (Simple Signal) อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Sine Wave แบบซ้ำคาบ
Responsive image

ภาพต่อไปนี้แสดงรูปแบบ Periodic Signal(สัญญาณซ้ำคาบ) ตามรูปแบบคลื่นต่างๆ
Responsive image

An Aperiodic or Non-Periodic Signal(สัญญาณไม่ซ้ำคาบ) เป็นสัญญาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่สามารถระบุรูปแบบที่แน่นอนหรือระบุรอบการปรากฏซ้ำของสัญญาณ

Responsive image

สัญญาณอย่างง่าย (Simple Signal) อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Sine Wave สามารถอธิบายได้ดังนี้: