เปรียบเทียบสัญญาณ Analog และ Digital

Analog

Digital

Responsive image Responsive image
สัญญาณ (Signal) : เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (sine wave) สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ที่มีค่าแน่นอน
คลื่น (Wave): แสดงโดยคลื่นที่มีความต่อเนื่อง แสดงโดยคลื่นสี่เหลี่ยม
การแสดงผล (Representation) : ใช้ช่วงค่าที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูล ใช้ค่าต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูล
ตัวอย่าง (Example) : เสียงคนในอากาศ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก คอมพิวเตอร์, CDs, DVDs, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
เทคโนโลยี (Technology) : เทคโนโลยีแบบอนาล็อกจะบันทึกรูปแบบคลื่นตัวเอง บันทึกในรูปแบบตัวเลข
การส่งผ่านข้อมูล (Data transmission) : มีการเสื่อมสภาพ โดยสัญญาณรบกวนในระหว่างการส่งผ่านและเขียน / อ่านวงจร สามารถ ค่าปลอดสัญญาณรบกวน (noise-immune)โดยไม่มีการเสื่อมสภาพโดยสัญญาณรบกวนในระหว่างการส่งผ่านและเขียน / อ่านวงจร
การตอบสนองต่อสัญญาณรบกวน (Response to Noise) : มีแนวโน้มที่ความถูกต้องจะลดน้อยลง ได้รับผลกระทบน้อยกว่า (Less affected)
ความยืดหยุ่น (Flexibility) : อุปกรณ์อนาล็อกไม่มีความยืดหยุ่น (not flexible) อุปกรณ์ Digital มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน (flexible in implementation)
การใช้ (Uses) : สามารถใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อกเท่านั้น เหมาะที่สุดสำหรับการส่งภาพและเสียง เหมาะที่ดีที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล
การประยุกต์ใช้ (Applications) : เครื่องวัดอุณภูมิ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง PDAs
แบนด์วิธ (Bandwidth) : การประมวลผลสัญญาณแบบอะนาล็อกสามารถทำได้ในเวลาจริงและสิ้นเปลืองแบนด์วิธน้อย ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอลจะสามารถทำได้ในเวลาจริง และเปลืองและสิ้นเปลืองแบนด์วิธมากกว่าในการประมวลผลข้อมูลเดียวกัน
หน่วยความจำ (Memory) : เก็บในรูปแบบสัญญาณคลื่น เก็บใยรูปแบบเลขฐานสอง
พลังงาน (Power) : อะนาล็อกใช้ไฟมาก ดิจิตอลใช้ไฟเพียงเล็กน้อย
ค่าใช้จ่าย (Cost) : ต้นทุนต่ำและพกพาเคลื่อนที่ได้ ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้พกพาสะดวก
ความต้านทาน (Impedance) : ต่ำ ต้องการเป็น ล้านโอห์ม(เมกะโอห์ม–MegaOhm)
ข้อผิดพลาด (Errors) : เครื่องมืออนาล็อกมักจะมีขนาดแคบและให้ข้อผิดพลาดมาก ดิจิตอลไม่มีข้อผิดพลาด