ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล(Transmission Medium/ Media)


Responsive image

ความสำเร็จของการส่งผ่านข้อมูลขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ คุณภาพของสัญญาณและลักษณะของตัวกลางการสื่อสาร

สื่อ หรือตัวกลางการสื่อสารข้อมูล (Transmission Medium/ Media) คือเส้นทางทางกายภาพในการนำข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารข้อมูล เพราะการเลือกใช้สื่อที่เหมะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลและประหยัดต้นทุน ตัวกลางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

ประเภทของตัวกลางในการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. สื่อกลางที่กำหนดเส้นทางได้ หรือ ระบบใช้สาย (Guided/ Wired Transmission media)
    • ตัวกลางเป็นสิ่งสำคัญ
  2. สื่อกลางที่กำหนดเส้นทางไม่ได้ หรือ ระบบไร้สาย (Unguided/ Wireless Transmission media)
    • ความกว้างของช่องสัญญาณ(Bandwidth) เป็นสิ่งสำคัญ

Responsive image

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการส่งข้อมูล

  1. จำนวนโหนดที่เชื่อมต่อ (Number of Receivers)
  2. ความสูญเสียต่อการส่งผ่าน (Transmission Impairments) คือการอ่อนตัวของสัญญาณ จะเกี่ยวข้องกับระยะทางในการส่งผ่านข้อมูล
  3. การรบกวนของสัญญาณ (Interference)  คือ การรบกวนของสัญญาณภายนอก อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนของสัญญาณได้
  4. แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) คือ ความกว้างของช่องสัญญาณ บอกถึงความสามารถของการส่งข้อมูล ยิ่งกว้างยิ่งส่งข้อมูลได้เร็ว เปรียบได้กับ ความกว้างของถนน

Responsive image