วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 รหัสวิชา ง22102 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
ข้อใดให้ความหมายของ "การสื่อสารข้อมูล" ได้ถูกต้อง
   การรับ - ส่ง โอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ผ่านสื่อนำข้อมูล.
   ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ระบบใดๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้
   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล
   สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
   เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวกลางการสื่อสาร
   เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร
   เพื่อกระจายข้อมูลให้แพร่หลาย
   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา

ข้อที่ 3)
First email ต้นแบบอีเมลล์ เกิดขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ด้านใด
   ด้านธุรกิจ
   ด้านการทหาร
   ด้านการแพทย์
   ด้านการศึกษา

ข้อที่ 4)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
   มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
   การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
   การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)
   การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
   เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร
   เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
   เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร

ข้อที่ 6)
พี่อ้วนดูรายการโทรทัศน์ทุกเช้าก่อนไปทำงานทุกวัน จากข้อความดังกล่าว เป็นการสื่อสารแบบใด
   Serial transmission
   Parallel transmission
   Half-Duplex
   Simplex

ข้อที่ 7)
ข้อใดคือข้อเสียของการสื่อสารแบบ Half-Duplex
   มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูง
   ผู้ส่งสารจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
   ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้
   ตัวกลางที่ใช้สื่อสารมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพต่ำ

ข้อที่ 8)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูล
   การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์
   แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ
   การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)
   มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 9)
สัญญาณดิจิตอล คือข้อใด
   เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine wave) โดยแต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน
   เป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1"
   เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารเพียงสายเดียว
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ปกติในการสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ในระยะทางไกลจะเกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปเกิดข้อใด
   Distortion
   Noise
   Destination
   Collision

ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล
   pages per second (pps)
   data per minute (dpm)
   lines per minute (lpm)
   bits per second (bps)

ข้อที่ 12)
ตัวกลางแบบใดสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้
   Simplex
   Unguided media
   Guided media
   Multiplex

ข้อที่ 13)
นักเรียนจะเลือกใช้สื่อนำข้อมูลชนิดใดหากนักเรียนมีวงเงินจำกัด
   Shield Twisted Pair
   Unshield Twisted Pair
   Fiber optic cable
   Coaxial cable

ข้อที่ 14)
ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
   Fiber optic cable
   Unshield Twisted Pair
   Shield Twisted Pair
   Coaxial cable

ข้อที่ 15)
สัญญาณที่ใช้ในรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์ คือข้อใด
   Ultrasonic
   Radiowave
   Microwave
   Infrared

ข้อที่ 16)
กระบวนการระหว่าง Sender ถึง Receiver เป็นกระบวนการใด
   Start bit
   Stop bit
   Frame
   Transmission data

ข้อที่ 17)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงข้อใด
   การรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์
   การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมาต่อกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป
   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านสื่อในการสื่อสารข้อมูล
   การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย

ข้อที่ 18)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
   เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
   เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกัน
   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

ข้อที่ 19)
ข้อใดควรใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Lan: Local Area Network
   ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดียวกัน
   ภายในตัวอาคารเดียวกัน
   พื้นที่ใกล้เคียงมีระยะเชื่อมต่อประมาณ10 กิโลเมตร
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20)
Access point เป็นอุปกรณ์ไร้สาย สำหรับ ระบบใด
   Star
   Bus
   LAN
   WLAN

ข้อที่ 21)
ข้อใดเรียงลำดับตามขนาดเครือข่ายจากใหญ่มาเล็กได้ถูกต้อง
   Lan , Pan, Wan, Man
   Wan, Lan , Man, Pan
   Wan, Man, Lan , Pan
   Pan, Lan , Man, Wan

ข้อที่ 22)
การแบ่งระบบเครือข่ายตามลักษณะการให้และรับบริการ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ
   Peer to Peer, Client to Server
   Peer to Client, Client to Server
   Client to Peer, Client to Client
   Peer to Client, Peer to Peer

ข้อที่ 23)
โครงสร้างเครือข่ายแบบใดที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่คำนึง ว่าเครือข่ายในขณะนี้มีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆหรือไม่
   Bus Topology
   Star Topology
   Ring Topology
   Mesh Topology

ข้อที่ 24)
ข้อดีของ Bus Topology คือข้อใด
   ไม่มีสัญญาณรบกวน
   ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
   สายส่งข้อมูลมีขนาดเล็ก
   ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว

ข้อที่ 25)
Topology ใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด
   Bus Topology
   Mesh Topology
   Ring Topology
   Star Topology

ข้อที่ 26)
Hub มีความสำคัญต่อ Star Topology อย่างไร
   ถ้าไม่มีฮับเครือข่ายจะส่งข้อมูลถึงกันไม่ได้
   ถ้าไม่มีฮับจะเกิดการชนกันของข้อมูล
   ถ้าไม่มีฮับจะไม่สามารถกระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27)
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีหลักการทำงานอย่างไร
   ส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
   ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก
   ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 28)
"การจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม อย่างมีขั้นตอน" มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
   การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนยีสารสนเทศ
   ข้อมูล
   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สารสนเทศ

ข้อที่ 29)
ข้อใดคือขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   การดำเนินการแก้ปัญหา
   การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
   การคิดวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30)
ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   การตรวจสอบข้อมูล
   การรวบรวมข้อมูล
   การคัดลอกข้อมูล
   การเผยแพร่สารสนเทศ

ข้อที่ 31)
การจัดเก็บข้อมูลและการทำสำเนาข้อมูลสอดคล้องกับขั้นตอนใด
   การดูแลรักษาข้อมูล
   การประมวลผลข้อมูล
   การนำสารสนเทศไปใช้งาน
   การเผยแพร่สารสนเทศ

ข้อที่ 32)
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการสารสนเทศ
   การรวบรวมข้อมูล
   การประมวลผล
   การทำสำเนา
   การใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ข้อที่ 33)
ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาข้อใด
   การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
   การตรวจสอบและปรับปรุง
   การดำเนินการแก้ปัญหา

ข้อที่ 34)
ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
   การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
   บำรุงรักษา ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง
   นำโปรแกรมและระบบงานไปใช้งานจริง

ข้อที่ 35)
การวิเคราะห์ผลลัพธ์, ข้อมูลเข้าและวิธีการประมวลผล เป็นขั้นตอนใดของการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
   วิเคราะห์ระบบงานหรือปัญหาและออกแบบระบบงาน
   จัดทำรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน
   ออกแบบขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบใหม่
   ออกแบบโปรแกรม

ข้อที่ 36)
หากต้องการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถทำโดยใช้เครื่องมือชนิดใด
   Imprementation
   Tools
   Flowchart
   Algorithm

ข้อที่ 37)
ถ้าต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณหาค่าของพื้นที่สามเหลี่ยม จากสูตร พื้นที่สามเหลี่ยม = (1/2)x ความยาวฐาน x ความสูง ข้อมูลที่ต้องส่งเพื่อเป็นข้อมูลเข้าแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคือข้อมูลในข้อใด
   พื้นที่ของสามเหลี่ยม, ความยาวฐาน
   พื้นที่ของสามเหลี่ยม, ความสูง
   ความยาวฐาน, ความสูง
   พื้นที่ของสามเหลี่ยม, ความยาวฐาน, ความสูง

ข้อที่ 38)
ข้อใดเป็นขั้นตอนลำดับสุดท้ายในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
   การวิเคราะห์งาน
   การเขียนโปรแกรม
   การเขียนผังงาน
   การเขียนคำสั่งซูโดโค้ด

ข้อที่ 39)
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะกับงานลักษณะใดมากที่สุด
   งานซ้ำๆ ปริมาณมากๆ และต้องการความรวดเร็ว
   งานซ้ำๆ ปริมาณพอประมาณ และไม่ต้องการความรวดเร็ว
   งานซ้ำบ้างไม่ซ้ำบาง ปริมาณพอควร และไม่ต้องการความรวดเร็ว
   งานซ้ำบ้างไม่ซ้ำบาง ปริมาณพอควร และไม่ต้องการความรวดเร็ว

ข้อที่ 40)
ข้อใดเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเขียนอัลกอริทึม
   Gantt Chart, Flowchart
   Pseudo Code, Gantt Chart
   Pseudo Code, Flowchart
   Flowchart, Context Diagram